ARTIMIAUSI PERLAIKYMAI:

 

Prašau registruotis sistemoje bei pasitikslinti pas savo metodininkes dėl kaupiamojo balo (ar jo reikia).

Dirbančiųjų studentų pageidavimu dažniausiai laikas planuojamas po darbo valandų arba šeštadieniais.

Studijų sistemoje artimiausiu laiku bus pateiktas naujausias egzamino  laikymas šį arba sekantį mėnesį, sekite informaciją sistemoje.

Su atsakingais MRU darbuotojais kai tik suderinamas tikslus kitų mėnesių egzaminų perlaikymų laikas bei auditorijos, apie tai iškart skelbiu Studijų sistemoje, todėl sekite informaciją reguliariai bei informuokite apie tai savo kolegas.

Prieš atvykstant, pasitikslinkite šią info kur ir kada tiksliai bus egzaminas, nes gali keistis egzamino vieta.

(Per)laikymai planuojami kiekvieną mėnesį (išskyrus liepos-rugpjūčio).

p.s. Nesant Studijų sistemoje nustatytos egzamino formos, pagal atvykusių visų studentų pageidavimą egzaminas gali būti laikomas raštu arba žodžiu. 

BUDĖJIMŲ/KONSULTACIJŲ LAIKAS

Norėdami atvykti konsultacijai, prašau laiką suderinti elektroniniu paštu. Bus atsakyta kelių dienų (ne ilgiau kaip per savaitę) bėgyje ir suderintas studentui priimtinas laikas ir vieta.

Pastaba: ateityje po sesijos ir galutinių tvarkaraščių suderinimo, budėjimo laikas gali keistis, todėl prašau prieš atvykdami pasitikslinkite informaciją šioje svetainėje. Kiekvieną trečią mėnesio šeštadienį dėstytojas turi užsiėmimus universitete (paskaitas, seminarus ištęstinių studijų studentams bei Vadybos egzamino perlaikymus), todėl institute beveik nebūna. Prašau atvykti kitu budėjimo laiku.

Atsižvelgiant į vyksiančias paskaitas, konferencijas, paskirtus egzaminus ir pan. dėstytojo budėjimo/perlaikymų grafikas bei paskirtos auditorijos gali keistis. Prieš atvykstant laikyti prašau pasitikslinti šią informaciją, nes dėl nuo dėstytojo valios nepriklausančių priežasčių, gali keistis numatyta auditorija arba budėjimo/egzamino laikas arba jo nebūti budėjimo laiku. Apie pasikeitimus (jei jie įvyks suderinus su dėstytoju) bus informuojama šioje svetainėje, todėl prieš atvykdami, prašome pasitikslinti šioje svetainėje ar Studijų sistemoje ar nėra jokių pakeitimų. Jei dėstytojo tą dieną nebūtų (ligos, komandiruotės atveju ir pan.), apie tai, esant galimybei, būtų informuota šioje svetainėje ir (arba) katedros tinklapyje. Nesant pakeitimų, galite pasitikrinti dėstytojo buvimo (užsiėmimų) vietą MRU virtualioje aplinkoje.

 

 

 

 

DĖL KAUPIAMOJO BALO

Studentų pageidavimu pasikeitus MRU norminiams dokumentams, bei patvirtinus Senatui NUO 2015 m. rugsėjo mėn.visiems be išimties dalykams bus taikomas VIENODAS 50 proc. kaupiamasis balas.

Norėčiau visiems studentams darkart priminti Studijų vertinimo rezultatų tvarkos 10 p., kuriame aiškiai nurodyta, jog „Siekiant užtikrinti aktyvų studentų ir klausytojų (toliau – studentų) darbą per studijų laikotarpį, gebėjimą taikyti teorines žinias praktikoje, objektyvų studijų rezultatų vertinimą, išvengti plagijavimo atvejų taikomas kaupiamasis vertinimas“, todėl neturi pasitaikyti atvejų, kai kaupiamasis balas nesurašomas, nes antraip sistema NELEIDŽIA dėstytojui po egzamino suvesti galutinių rezultatų. 10 p. yra taikomas VISŲ studijų formų studijuojantiesiems.

Studentai, pagal MRU studijų tvarką privalantys gauti (sukaupti) kaupiamąjį balą prieš egzaminą NE VĖLIAU kaip 3 savaitės iki egzamino dienos (kadangi dėstytojas pateiks užduotį savaitės bėgyje, o studentai užduotį privalės atlikti ir pateikti NE VĖLIAU kaip 7 dienos iki egzamino dienos), privalo kreiptis elektroniniu paštu pas dėstytoją (arba atvykti pas jį per budėjimo valandas), kad galėtų gauti praktinę užduotį. Vėliau besikreipiantys bei laiku užduoties nespėję atlikti studentai galės laikyti egzaminą sekantį mėnesį, nes atliktos praktinės užduoties kaupiamasis balas galios ir kitiems laikymams toje pačioje sesijoje.

Kaupiamuosius balus į studijų sistemą suveda seminarų ar egzaminuojantis dėstytojai, egzamino metu gauta sekanti įvertinimo dalis suvedama atskirai. Studijų sistemos programa, taikydama dalyko aprašuose nustatytas procentines egzamino balo išraiškas (50 proc.), toliau pati apskaičiuoja ir sistemoje išveda galutinį egzamino pažymį, kurio koreguoti nei vienas dėstytojas neturi techninės galimybės.

 

 

 

EGZAMINO VERTINIMAS ir SUSIPAŽINIMAS SU PARAŠYTAIS DARBAIS

Egzamino/įskaitos laikymas vyksta raštu (atviri klausimai) ir/arba žodžiu.

Susipažinti su savo darbuose padarytomis klaidomis bei gautais įvertinimais, studentai galės per dėstytojo budėjimo valandas centriniuose rūmuose budėjimo pradžioje. Dėstytojas elektroniniu paštu neatlikinės kiekvienam studentui atskirai paprašius jo darbe padarytų klaidų išsamios kiekvieno žodžio ar sakinio analizės, neteiks paaiškinimų ir komentarų dėl kiekvieno parašyto žodžio interpretacijos, kadangi studentų darbus laiko MRU, su savimi visur nesivežioja. Visą šią informaciją studentas galės gauti tiesioginių konsultacijų metu, atvykus į universitetą ir pamačius savo darbą.

 

 

KITOS STUDIJŲ TVARKOS NUOSTATOS

Nors studijų tvarka nustato, kad perlaikymų per semestrą turi būti ne mažiau 2, preliminariai planuoju juos daryti kiekvieną mėnesį (t.y. vietoje 4. planuoju 10), todėl negalintis atvykti vienu metu, galės tai padaryti kitu.

Egzaminus (įskaitas) ir skolas laikantys studentai bus priimami tik griežtai nustatytomis ir Studijų sistemoje paskirtomis laikymo dienomis. Dėstytojas neegzaminuos pavienių studentų konsultacijų metu.  Norinčius laikyti prašau užsiregistruoti Studijų sistemoje. Neprisiregistravusius sistemoje, negalėsiu priimti. Neišlaikiusieji/nelaikiusieji studentai egzamino jiems  paskirtą/nustatytą dieną, galės atvykti laikyti tik po įvykusio jų grupei egzamino šioje svetainėje nustatytu laiku.

Detalią informaciją apie akademines skolas galite rasti 2011 m. sausio 27 dieną Mykolo Romerio universiteto Senato patvirtintoje studijų tvarkoje (žr. 99-106 punktus). Kilus neaiškumams dėl kokių nors studijų tvarkos punktų, prašau kreiptis pas savo metodininkes.  Jei kilo klausimų ar neaiškumų, prieš atvykdami perlaikyti egzamino, pasitikslinkite  pas savo metodininkes bei kitus atsakingus asmenis, ar visus techninius-administracinius klausimus susitvarkėte tinkamai.

 

 

 

 

Dėstytojas doc. dr. Ramūnas Vanagas