GYVENIMO APRAŠYMAS (CV)

Vardas: Ramūnas

Pavardė: Vanagas

Gimimo vieta ir metai: Anykščiai, 1976.

Elektroninis paštas: rvanagas@mruni.eu

Išsilavinimas:

1994-1998 m. Lietuvos teisės universitetas, Teisės ir policijos programa, suteiktas Teisės bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
1998-2000 m. Mykolo Romerio universitetas,  Teisės ir valdymo programa, suteiktas Teisės magistro kvalifikacinis laipsnis.
2004-2008 m. Mykolo Romerio universitetas, Vadybos ir administravimo kryptis, suteiktas socialinių mokslų  daktaro laipsnis.

2015 m. suteiktas pedagoginis docento vardas

2017-2018 m. Mykolo Romerio universitetas, Pedagogikos (laipsnio nesuteikiančios studijos)

2019 m. įrašytas į Lietuvos mediatorių sąrašą.

 

Darbovietės:
1)  1999-2002 m. Vilniaus miesto savivaldybės Energetikos ir ūkio departamento vyriausiasis juriskonsultas.
2)  2002-2005 m. Muitinės departamento prie LR Finansų ministerijos Muitinės kriminalinės tarnybos Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis inspektorius-juriskonsultas.
3)  2006-2007 m. Seimo nario Henriko Žukausko padėjėjas.
4)  2004 m. pripažintas advokatu,  2010 m. įrašytas į praktikuojančių advokatų sąrašus (šiuo metu priklauso Vilniaus antrinės teisinės pagalbos advokatų kontorai).
5)  2003-2010 m. Mykolo Romerio universiteto Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Valdymo teorijos katedros lektorius.
6)  2010-2012 m. Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakulteto Vadybos katedros docentas.
7)  2013-2018 m. Mykolo Romerio universiteto Vadybos instituto docentas.

8) Nuo 2018 iki šiol Mykolo Romerio universiteto Lyderystės ir strateginio valdymo instituto docentas.

Šiuo metu dėstomi dalykai universitete: „Vadyba“, „Strateginis valdymas“, „Strateginis planavimas“, „Kokybės vadyba“; „Vadybos pagrindai“, „Tarpsektorinės vadybos pagrindai“; „Programų ir projektų kokybės vadyba ir auditas“.

 

Mokslinių interesų kryptys:

– Šiuolaikinės valstybės valdymo ir teisės teorinės ir praktinės problemos;

– Viešosios vadybos paradigmos diegimas viešajame sektoriuje.

 

Publikacijų sąrašas:

1. Bakaveckas A., Vanagas R. Vietos savivaldos institucijų teisinės bazės tobulinimo kryptys, Monografija: S. Puškorius (Red.) Savivaldos institucijų socialinis politinis veiksmingumas, Vilnius, MRU, 2006, 97-107.

2. Bakaveckas A., Vanagas R. Vietos savivaldos institucijų veiklos administracinės priežiūros mechanizmo ypatumai, Monografija: S. Puškorius (Red.) Savivaldos institucijų socialinis politinis veiksmingumas, Vilnius, MRU, 2006, 107-128.

3. Vanagas R. Pilietinių iniciatyvų stiprinimo galimybės vietos bendruomenėse, Monografija: S. Puškorius (Red.) Savivaldos institucijų socialinis politinis veiksmingumas, Vilnius, MRU, 2006, 350-375.

4. Vanagas R. Naujosios viešosios vadybos taikymo galimybės Lietuvos Respublikos vietos savivaldos sistemoje esant dabartinei teisinei bazei, Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, Šiauliai, ŠU, 2006, Nr. 2(7), 160-170.

5. Vanagas R. Naujosios viešosios vadybos taikymo prielaidos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos sistemoje, Viešoji politika ir administravimas, Vilnius, MRU, 2007, Nr. 20, 58-70.

6. Vanagas R. Pokyčių valdymo modeliai Lietuvos Respublikos savivaldybėse, Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, Šiauliai, ŠU, 2007, Nr. 2(9), 315-324.

7. Tumėnas A., Vanagas R. Savivaldybės darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimas veiklos valdymo kontekste, Viešoji politika ir administravimas, Vilnius, MRU, 2008, Nr. 25, 56-67.

8. Vanagas R., Naujosios viešosios vadybos diegimas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos sistemoje, disertacija, MRU, 2008, 1-268.

9. Vanagas R. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus tarnautojų verbavimo ir atrankos sistemos tobulinimas, Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, Šiauliai, ŠU, 2009, Nr. 2(15), 318-328.

10. Puškorius S., Vanagas R. Kvalifikacijos kėlimo sistemos efektyvumo didinimas Lietuvos Respublikos vietos savivaldoje, Viešoji politika ir administravimas, Vilnius, MRU, 2011, Nr. 10 (4), 618-632.

11. Vanagas R., Vyšniauskienė L. Vadybos pagrindai, Vadovėlis, 2012, MRU.

12. Vanagas R. Teisinis saugumas kaip efektyvumo indikatorius: organizacijos personalo valdymo kontekstu//SOCIN 2012: 1st international interdisciplinary conference on social innovations: abstracts’ book of Mykolas Romeris University research days 2012 „Social innovations: theoretical and practical insights”. Vilnius: Mykolas Romeris University, 2012. ISBN 9789955194590. P. 21.

13. Vanagas R., Kurtinaitytė L. New public management application in the public sector: exploring the sufficiency of the Lithuanian legal framework, Public Management, Akademia obrony narodowej, 2013, ISBN 978-83-7523 266-0-tom III, 43-53.

14. Vanagas R., Čižikienė J., Legal aspects of security in the management of organisations providing social services. SOCIN 2013: international interdisciplinary conference on social innovations „Social innovations: theoretical and practical insights”: conference abstracts. Vilnius: Mykolas Romeris University, 2013.

15. Vanagas R., Čižikienė J., Legal aspects of security in the management of organisations providing social services. Kolektyvinė monografija, ats. red. Raišienė, Agota Giedrė, Outlines of social innovations in Lithuania. Kocani: European Scientific Institute, 2013, 317 p..

16. Vanagas R., Nuolatinio tobulėjimo linkme: UAB „Training expert group“ darbuotojų veiklos vertinimo pokyčiai, Mokslo studija: A.G Raišienė (red.) Veiksmingos vadybos gairės: teorinės įžvalgos ir Lietuvos organizacijų atvejai. Vilnius, MRU, 2014, 89-144.

17. Vanagas R., Rakšnys A.V., Motyvacija viešajame sektoriuje – motyvacinių alternatyvų teorinės įžvalgos Maslowo poreikių hierarchijos kontekste, Viešoji politika ir administravimas, Vilnius, MRU, 2014, Nr. 13(2), 318-330.

18. Vanagas R., Rakšnys A.V., The dichotomy of self – actualization and self-transcendence, Verslo sistemos ir ekonomika, Vilnius, MRU, 2014, Nr. 4(2), 196-203.

19. Vanagas R., Rakšnys A.V., Legal security in the context of public administration evolution: from hierarchical to managerial model, International journal of academic research, 2014, Nr.6 (6), 431-439.

20. Vanagas R., Rakšnys A.V., Evolution of legal safety in the perspective of three levels of safety, Вопросы российского и международного права, 2014, Nr. 8-9, 10-29.

21.Vanagas R., Stankevič J., Impact of coordination for organization process, Intelektinė ekonomika, 2014, Nr. 8 (1), 112-125.

22. Vanagas R., Čižikienė J., The peculiarities of social service organizations development, International journal of academic research, 2015, Nr. 7(1)., 24-30.

23. Vanagas R., Urmanavičienė A., The impact of intangible factors on the employees of educational institutions, Society, integration, education, 2015, vol. II, 255-264.

24. Vanagas R., Čižikienė J., Motivating factors for teachers: case study analysis, Society, integration, education, 2015, vol. II, 245-254.

25. Rakšnys A.V., Vanagas R., Methodological aspects of the application of etnographic strategy in the context of implementing the new public governance, Contemporary Research on Organization Management and Administration, 2016, vol. 4(1), 30-41, CROMA journal.

26. Rakšnys A.V., Vanagas R., Theoretical Aspects of Impact of Modern Technologies on Organizational Culture of Public Sector in the Context of Modernization Reforms, Public Administration and Public Service, 2016, vol. 2, 140-149, Akademy of Public Administration, Kazakhstan, Astana.

27. Vanagas R., Juškys A. Management of conflict of interest in the public sector in Lithuanie: theory and practice, Contemporary Research on Organization Management and Administration, 2017, vol. 5(1), 6-21, CROMA journal.

28. Vanagas R., Šakevičienė J. Characteristics of labor division and work design in a public sector: the case of Vilnius district municipality, Contemporary Research on Organization Management and Administration, 2017, vol. 5(1), 44-56, CROMA journal.

29. Rakšnys A.V., Vanagas R., Kondratavičiūtė M. Metavaldymas: kultūros veiksniai. Viešasis administravimas, 2018, Nr. 1(55), 17-26.

 


Kvalifikacijos kėlimo programos ir kursai:

Parengtos ir/arba pateiktos tvirtinimui LR Valstybės tarnybos departamentui naujos valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo programos: „Personalo valdymas: bendravimas, konfliktai, stresinės situacijos ir jų valdymas“, „Darbo kodekso nuostatų taikymo ypatumai“, „Organizacijos valdymas“, „Komandinio darbo organizavimas ir stiprinimas“, „Darbuotojų veiklos valdymas“, „Naujų vadybos teorijų ir modelių taikymas praktikoje“, „Personalo atranka“, „Valstybės tarnautojų vertinimas“ ir t.t. Šiuo metu rengiamos naujos programos.

Mykolo Romerio universiteto Tęstinių studijų centre, LR Finansų ministerijos mokymo centre, Viešojo administravimo institute (Livadyje) ir kituose mokymo centruose skaitytos paskaitos (virš 1000 akademinių valandų) valstybės tarnautojams ir privataus sektoriaus darbuotojams įvairiais organizacijos, personalo valdymo bei teisės klausimais („Personalo atranka“, „Komandos formavimas“, „Pokyčių valdymas“, Konfliktai ir jų valdymo metodikos“, „Strateginis valdymas“, „Efektyvus laiko planavimas”, „Personalo vertinimas“, „Personalo motyvavimas“, „Efektyvus vadovavimas“, „Teisės pagrindai”, „Efektyvi prezentacija“, „Viešas prekės/paslaugos pristatymas“, „Komandinis darbas“, „Darbo kodekso nuostatų taikymas“, „Strateginis planavimas“, „Sprendimų parengimas ir priėmimas“, „Efektyvi komunikacija“, „Neverbalinio elgesio svarba“, „Asmeninio darbo našumo didinimas”, „Sutarčių teisės taikymo ypatumai“, „Įvaizdžio formavimas“ etc.).

2007-2008 m. skaitytas intensyvus paskaitų ciklas (virš 300 akademinių valandų) centrinių (ministerijų, departamentų) bei jų teritorinių padalinių viešojo sektoriaus valstybės tarnautojų vadovams bei jų pavaduotojams susidedantis iš kelių skirtingų temų (personalo valdymo, komandos formavimo, konfliktų valdymo, motyvavimo, vertinimo, atrankos ir t.t.) pagal ES projektą „Valstybės tarnautojų gebėjimų stiprinimas personalo valdymo srityje“, užsakovas Valstybės tarnybos departamentas prie VRM (per Livadį).

Kvalifikacijos kėlimo kursai 2007-2019 metų laikotarpyje:

1. Projektų administravimo praktinių įgūdžių formavimas (48 val. Projektų valdymo centras, paž. Nr. PVC-0454).

2. Europos Sąjungos naujosios kaimynystės programos ir naujasis kaimynystės instrumentas (24 val., Projektų valdymo centras, paž. Nr. 0930).

3. Administracinė kalba (48 val., Projektų valdymo centras, paž. Nr. PVC-0524).

4. Anglų kalbos mokymai (50 val. A1 lygis, Sonako Lab 3000, paž. Nr. IPMR-190).

5. Naudojimasis kompiuterine projektų valdymo programa (8 val. Projektų valdymo centras, paž. Nr. PVC-0352).

6. Projekto biudžeto formavimas ir piniginių srautų valdymas (32 val. Projekto valdymo centras, paž. Nr. PVC-0420).

7. Prancūzų kalbos mokymai (50 val. A2 lygis, Sonako Lab 3000, paž. Nr. IPMR-38).

8. Projektų informacinė sklaida (32 val. Projektų valdymo centras, paž. Nr. PVC-0320).

9. Projektų vadyba (40 val. Projektų valdymo centras, paž. Nr. PVC-0387).

10. Anglų kalbos mokymai (50 val. A2 lygis, Sonako Lab 3000, paž. Nr. IPMR-344).

11. Aukštojo mokslo filosofija (5 val., VPU, paž. Nr. 69).

12. Šiuolaikinės studijų teorijos (5 val., VPU, paž. Nr. 69).

13. Dėstytojų verslumo ugdymas (5 val., VPU, paž. Nr. 69).

14. Studento ir dėstytojo komunikavimas (etiniai, kultūriniai, teisiniai, psichologiniai, edukologiniai aspektai) (5 val., VPU, paž. Nr. 69).

15. Vertinimas, refleksija, grįžtamojo ryšio metodai (5 val., VPU, paž. Nr. 69).

16. Atsiskaitymo užduočių (aplanko) parengimas (5 val., VPU, paž. Nr. 69).

17. Institucijos strateginio veiklos plano rengimas (pagal SMP) (16 val. LIVADIS, paž. Nr. AGTP-15073).

18. Europos socialinių mokslų tyrimų erdvės plėtra (8 val. UAB „EIP Vilnius, paž. Nr. EIP/VVD/03/15-56).

19. Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų projektų administravimas (24 val. Projektų valdymo centras, paž. Nr. PVC-0887).

20. Darbo su suaugusiųjų auditorija principai (16 val. LIVADIS, paž. Nr. R-42713).

21. Mediatorių mokymai (40 val. Teisingumo ministerija, paž. Nr. MMV4063).

p.s. 1999-2019 metų laikotarpyje papildomai nei nurodyta sąraše lankyta virš 50 kvalifikacijos kėlimo kursų.

 

Kita veikla:

Atlikti tyrimai ir parengti, vykdyti projektai:

 

Laikotarpis

Projekto/tyrimo pavadinimas

Pareigos

Projekto tyrimo suma/vertė litais

2004-2006

„Savivaldos institucijų socialinis politinis veiksmingumas“;

užsakovas Lietuvos valstybinis ir studijų fondas

darbo grupės narys, ekspertas

neturiu duomenų

2005-2007

„Socialiniai mokslai žinių visuomenėje: kokybės užtikrinimo sistemos tobulinimas Mykolo Romerio universitete“,

rengimas magistrantūros, doktorantūros ir mokslinės veiklos organizavimo procesų kokybės užtikrinimo metodikų, bandomojo vertinimo išvadų ir tobulinimo rekomendacijų pateikimas;

užsakovas Mykolo Romerio universitetas

darbo grupės narys, ekspertas

983 079

2005-2008

„Efektyvios magistrantų praktikos/doktorantų stažuotės sistemos sukūrimas Mykolo Romerio universitete“, koordinavimas 9 specialiųjų metodikų rengimo šiame projekte;

užsakovas Mykolo Romerio universitetas

administracinės grupės narys, ekspertas

1 620 638

2006-2008

„Valstybės tarnautojų gebėjimų stiprinimas personalo valdymo srityje“;

užsakovas LR Vidaus reikalų ministerija

ekspertas

3 161 490

2007-2008

„Universitetinių studijų prieinamumo gerinimas taikant naujausias informacines ir komunikacines priemones“,

rengimas nuotolinių studijų klausytojams (studentams) mokomosios medžiagos paketų („Vadybos“ ir „Organizacinės elgsenos“);

užsakovas Mykolo Romerio universitetas

darbo grupės narys, ekspertas

1 729 876

2009

„Teisinio saugumo doktrina ir Lietuvos viešojo administravimo tobulinimas“ pagal

Lietuvos Respublikos ir Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramai gauti pagal subsidijų schemos priemonę „Vietinės ir regioninės valdžios bei jos institucijų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas“

projekto rengimo darbo grupės narys

1 002 777

2009

„Probleminių teritorijų savivaldybių tarnautojų/darbuotojų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas“ pagal Lietuvos Respublikos ir Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramai gauti pagal subsidijų schemos priemonę „Vietinės ir regioninės valdžios bei jos institucijų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas“

projekto rengimo darbo grupės narys

259 215

nuo 2009 iki dabar

paskirtas Europos socialinio fondo agentūros nepriklausomas vertintojas (ekspertas)

ekspertas

2010-2012

„Bakalauro studijų programos atnaujimas Mykolo Romerio universitete“;

užsakovas Mykolo Romerio universitetas

ekspertas

943 512

2010-2012

„Inovatyvių mokymo metodų taikymas Mykolo Romerio universitete“;

užsakovas Mykolo Romerio universitetas

ekspertas

814 312

2012

„Ilgalaikių pedagogų stažuočių organizavimo ir vykdymo aprašo parengimo paslaugos“, užsakovas Švietimo ir mokslo ministerija (per Švietimo kokybės asociaciją)

darbo grupės narys, ekspertas

neturiu duomenų

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos tinklo bei Lietuvos advokatūros narys.

Advokatų tarybos Administracinės teisės ir teisenos komiteto narys.

2004-2018 metais dalyvauta ir/arba skaityti pranešimai virš 10 tarptautinių konferencijų.

Kalbos: Lietuvių (l. gerai), rusų (gerai), prancūzų (pradmenys), anglų (pradmenys).

doc. dr. Ramūnas Vanagas