PATVIRTINTA

2010 metais Politikos ir vadybos fakulteto tarybos nutarimu

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO

POLITIKOS IR VADYBOS FAKULTETO

VADYBOS KATEDROS

VADYBOS PROGRAMA

Mokymo dalyko paskirtis –išugdyti plačią erudiciją vadybos klausimais, taikytinais valdyme.

Studijų metu studentai supažindinami su pagrindinėmis vadybinėmis teorijomis, kurių suvokimas ir įvaldymas yra būtina sąlyga tolimesnėse studijose kryptingai formuoti vadybos ir administravimo krypties kvalifikaciją atitinkančias žinias. Studentai supažindinami su vadybos pagrindais, kurių uždavinys – suteikti žinių apie organizaciją, efektyvų jos valdymą, pateikti kiek galima daugiau pažiūrų, kurių suvokimas ir įvaldymas yra būtina sąlyga efektyviam praktiniam darbui.

Studentai, kurių mokymo programoje vadyba turi 4-6  kreditus, privalo atsiskaityti iš visų programos temų,  3  kreditus: iš 2, 3, 4 ir 5, šios programos temų, 2 kreditus: iš 3, 4 ir 5 šios programos temų.

Studentų atsiskaitymams taikoma suminio (kaupiamojo) vertinimo sistema.

Nuosekliųjų studijų studentai už kiekvieną seminarų temą turi atsiskaityti seminarų ar dėstytojo budėjimo metu. Nuosekliųjų studijų studentų žinių tarpinis vertinimas – kontrolinis (-iai), kolokviumas (-iai), kuris sudaro ne daugiau kaip 20 proc. visos vadybos programos apimties. Neįskaičius/neatsiskaičius tarpinio atsiskaitymo, studentas neprileidžiamas prie egzamino/įskaitos. Užsiėmimų metu gauti pažymiai sumuojami ir vedamas jų vidurkis (kaupiamasis pažymys, kuris gali būti ir neigiamas, tačiau dėstytojai). Bendras dalyko studijų pasiekimų vertinimas nustatomas pagal iš anksto paskaitų metu paskelbtą ir studentams (klausytojams) žinomą formulę.

Studentai kaupiamajam balui surinkti atlieka praktines užduotis, kurių atlikimą, temą suderina su dėstytoju.  Pažymys, gautas už kaupiamąjį balą, naudojamas laikant egzaminą, nustatant bendrą pažymį (praktinė užduotisir egzaminas santykis – 0.5 ir 0.5).

Šis studijų dalykas gali būti dėstomas lietuvių ir anglų kalbomis (Erazmus studentams).

Dėstymo ir studijų metodai: paskaitos, seminarai, pratybos, referatai, savarankiškas darbas, situacijų/atvejo analizės ir kiti.

KURSO TURINYS

1 tema. Vadybos mokslo raida

Vadybos mokslo raidos etapai. Mokslinio valdymo teorija. Klasikinė vadybos mokykla. Administracinė valdymo teorija. Žmogiškųjų santykių mokykla. Kiekybinių metodų mokykla. Naujosios vadybos teorijos (Šiuolaikinės valdymo teorijos). Sisteminis požiūris. Sisteminė analizė ir jos esmė. Situacinis požiūris. Procesinis požiūris. .

Vadybos raida Lietuvoje.

2 tema. Organizacija kaip socialinė ekonominė sistema

Organizacija ir jos egzistavimo sąlygos. Bendrieji organizacijų bruožai. Pagrindinės technologijos, naudojamos organizacijoje, jų esmė.

Bendroji organizacijų struktūra. Organizacijos gyvavimo ciklas ir etapai, jų turinys.

Socialinė organizacijos sandara. Grupės organizacijoje. Komanda.

Organizacija ir aplinka. Aplinkos aspektai: bendroji ir specifinė aplinka. Vidaus ir išorės aplinka. Organizacijos elgsena aplinkoje bei kitų organizacijų atžvilgiu.

3 tema. Organizacijos valdymas

Valdymo ciklas kaip sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo veiksmų seka. Bendrosios valdymo funkcijos.

Sprendimo parengimas ir priėmimas. Sprendimo parengimo būdai, jų privalumai ir trūkumai. Sprendimo priėmimo būdai, jų esmė, privalumai ir trūkumai.

Planavimo esmė ir principai. Planų skirstymas įvairiais požiūriais: įgyvendinimo laikotarpio, turinio, tikslų bei apimties požiūriu. Organizacijos tikslai, tikslų analizės aspektai, “tikslų medis“.

Organizavimas ir pagrindinės priemonės, užtikrinančios konkretaus plano įgyvendinimą.

Kontrolės esmė ir turinys. Kontrolės formos ir būdai.

Koordinavimas, vadovavimas ir motyvavimas, jų tarpusavio ryšis. Poveikio būdai: organizacinis administracinis, ekonominis, sociopsichologinis.

Valdymas kaip informacinis procesas. Reikalavimai informacijai, kokybiška informacija ir jos požymiai. Komunikavimas ir jo reikšmė valdyme.

Korporacinis organizacijos klimatas ir jo formavimas. Organizacijos kultūros voratinklis.

4 tema. Personalas ir jo valdymas

Personalo vaidmuo organizacijos valdyme. Trys klasikiniai darbuotojų tipai. Vadovų tipai pagal darbo turinį ir valdymo lygius.

Darbuotojų karjeros planavimas. Darbuotojų verbavimas ir atranka. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.

Reikalavimai vadovų kompetencijai ir kvalifikacijai. Pagrindinės vadovo funkcijos.

Lyderiavimo samprata, funkcijos, stiliai.  Klasikinės valdžios formos. Vadovo veiklos sferos.

Vadovavimo stiliaus turinys ir reikšmė.  Klasikiniai vadovavimo stiliai. Vadovavimo stiliaus sistemos (R. Laikertas). Vadovavimo stiliaus rūšys (V. Vrumas).

Valdymo metodai, jų esmė. Poreikių tenkinimas ir jo ryšis su valdymo metodais. Poreikių hierarchija (A. Maslou). Valdymo metodų grupės, jų privalumai ir trūkumai.

Konfliktai, jų funkcijos, rūšys, valdymo metodai. Tarpasmeninių konfliktų sprendimo strategijos (K. Thomas). Tarpgrupiniai konfliktai organizacijoje. Trečiosios šalies dalyvavimas konfliktų sprendime.

5 tema. Organizacijos raida

Darbo našumas ir priemonės jam užtikrinti (F. Teiloras ir H. Emersonas). Administracinė veikla kaip svarbiausia priemonė tikslams siekti. Administracinės veiklos elementai ir principai (H. Fajolis). Valdžia ir autoritetas. Valdžia ir atsakomybė. (M. Folet)Dviejų veiksnių grupių (motyvai ir higieniniai veiksniai) teorija (F. Herzbergas). X ir Y teorijos (McGregoras). Idealios organizacijos charakteristikos (R. Laikertas).

Situatyvinė teorija. Organizacinis organizacijos vystimasis (V. Frenčas, N. Margulis, P. Drakeris). Lyginamoji analizė ir analogų taikymas valdyme. Sąlygos, užtikrinančios organizacinį organizacijos vystymąsi. Organizacijos projektavimas ir jo sudėtinės dalys. Tikslinio valdymo teorija (MBO).

Strateginis valdymas (A. Čandleris, V. Benis). Strategijos numatymo, sudarymo metodologijos. Strateginis planavimas. Aštuonių žingsnių strateginio planavimo modelis.

Darbo projektavimo teorija (J. Hakmanas). Elgsenos modifikavimo teorija: operacijų A-B-C modelis (B. Skineris). Atsitiktinių situacijų valdymas, trys situacijų ir trys vadovų grupės (F. Fidleris). Teorija 3–R. Teorija 7-S. Racionalumo teorija. Chaoso teorija (E. Lorenzas). Gyvenimo organizacijoje kokybės teorija (A. Cohen, H. Gadon). Galimybių įvertinimo teorija (V. Vroom, L. Porter, E. Lawler). Apribojimų teorija (E. M. Goldratt). Vadovų profesionalų veiklos organizavimo principai (R. Folkas, V. Njumenas). Pagrindiniai tobulos šiuolaikinės organizacijos bruožai (T. Pitersas, R. Vuotermanas).

Antrepreneriškumas ir jo įtaka šiuolaikinei organizacijai.

Projektai ir jų valdymas.

Modulinės organizacijos modelis.

Pagrindinės vadybos vystymosi tendencijos.

________________________________

Rengė:

doc. dr. Ramūnas Vanagas

asist. Lina Vyšniauskienė

2010-08-01

SUDERINTA

2010 metais Vadybos katedros protokolu

Privaloma literatūra

 1. Aramavičiutė M. Viešųjų organizacijų strateginis planavimas. Vilnius, 2006.
 2. Bagdonas E., Rapalienė. Administravimo principai. Kaunas, 1996.
 3. Butkus F. S. Organizacijos ir vadyba. Vilnius: Alma littera, 1996.
 4. Damašienė V. Valdymo pagrindai. Šiaurės Lietuva, 2002.
 5. Dubinas V. Vadybos sprendimų realizavimas šiuolaikinėmis sąlygomis. Šiauliai, 2001.
 6. James A.F. Stoner, R.Edward Freeman, Daniel R. Gilbert, Jr. Vadyba. Vilnius, 2000.
 7. Jucevičienė P. Organizacijos elgsena. Kaunas, 1994.
 8. Jucevičius R. Strateginis organizacijų vystymas. Kaunas, 1998.
 9. Kasiulis J., Barvydienė V. Vadovavimo psichologija. Kaunas, 2001.
 10. Neverauskas B., Rastenis J. Vadybos pagrindai. Kaunas, 2000.
 11. Neverauskas B., Stankevičius V. Ekonomikos ir vadybos studijų įvadas. Kaunas, 2001.
 12. Neverauskas B., Stankevičius V. Projektų valdymas. Kaunas, 2001.
 13. Puškorius S. Viešasis administravimas kuriant informacinę visuomenę (vadybinis aspektas). Vilnius, 2000.
 14. Vasiliauskas A. Strateginis valdymas. Kaunas, 2004.
 15. Zakarevičius P. Vadyba: genezė, dabartis, tendencijos. Kaunas, 1998.
 16. Zakarevičius P. Pokyčiai organizacijose: priežastys, valdymas, pasekmės. Kaunas, 2003.
 17. Zakarevičius P., Kvedaravičius J., Augustauskas T. Organizacijų vystimosi paradigma. Kaunas, 2004.
 18. Stoškus St. Vadyba. Kaunas, 2005.

Papildoma literatūra

 1. Cole G.A. Management: theory and practice. London. DP Publications, 1990.
 2. Drucker P. F. Mananging in a time of great change. N. Y., 1995.
 3. Heess Peter. Management: New York: McGraw-Hill, 1996.
 4. Human resource management in public servise. Berman, Evan M., Thousand Oaks London New Delfi: sage, 2001.
 5. Makeyenko P., Holzer M., Gabrelian V. International Encyclopedia of Public Policy and Administration. Jay M.Shafritz Editor in chief Westview Press A division of Harper Collins Publishers.
 6. Goldberg Beverly. Dynamic Planning: the art of managing beyond tomorrow. New York Oxford: Oxford Univ. press, 1994.
 7. Organization Theory. London: Penguin Books, 1990.
 8. Richard Mead. International management . Oxford: Blackwell, 1998.
 9. The organization in crisis./ Ronald J. Burke, Cary L.Cooper. Oxford: Blackwell, 2000.
 10. S. Thomas Foster, Managing Quality: Integrating The Supply Chain. Publisher:Prentice Hall, 2006.
 11. R.J. Stupak, P. M. Leatner,  Handbook of Public Quality Management (Public Administration and Public Policy. Publisher: Marcel Dekker Ltd, 2001.
 12. Alan Bryman, Social Research Methods). Oxford, Oxford University Press, 2008.
 13. Encyclopedia of Educational Leadership and Administration: v. 1 & 2. – Hardcover. – Fenwick W. English (Editor). SAGE Publications Ltd, 2006.
 14. Management Control Systems / Robert n. Anthony, Vijay Govindarajan. Publisher: McGraw-Hill Publishing Co, 2007.

Rekomenduojame studentams studijų metu taip pat naudotis kitais moksliniais šaltiniais bei Mykolo Romerio universiteto prenumeruojamomis mokslinėmis duomenų bazėmis (http://www.mruni.eu/lt/padaliniai/biblioteka/duomenu_bazes/).

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO

POLITIKOS IR VADYBOS FAKULTETO

VADYBOS KATEDROS

VADYBOS SEMINARŲ PLANAI

1 seminaras

 1. Vadybos mokslo raidos etapai.
 2. Klasikinė vadybos mokykla.
 3. Mokslinio valdymo teorija.
 4. Administracinė valdymo teorija.
 5. Žmogiškųjų santykių mokykla.
 6. Kiekybinių metodų mokykla.
 7. Naujosios vadybos teorijos. Šiuolaikinės valdymo teorijos

2 seminaras

 1. Sisteminė analizė ir jos esmė.
 2. Sisteminis požiūris.
 3. Situacinis požiūris.
 4. Procesinis požiūris.
 5. Vadybos raida Lietuvoje.

3 seminaras

 1. Organizacija ir jos egzistavimo sąlygos.
 2. Bendrieji organizacijų bruožai.
 3. Bendroji organizacijų struktūra.
 4. Socialinė organizacijos sandara.
 5. Organizacijos gyvavimo ciklas ir etapai, jų turinys.
 6. Organizacija ir aplinka. Aplinkos aspektai: bendroji ir specifinė aplinka. Vidaus ir išorės aplinka.

4 seminaras

 1. Valdymo ciklas.
 2. Bendrosios valdymo funkcijos.
 3. Valdymas kaip informacinis procesas.
 4. Korporacinis organizacijos klimatas ir jo formavimas.
 5. Organizacijos kultūros voratinklis.

5 seminaras

 1. Darbuotojų karjeros planavimas.
 2. Darbuotojų verbavimas ir atranka.
 3. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.
 4. Lyderiavimo samprata, funkcijos, stiliai.
 5. Valdžia ir autoritetas. Valdžia ir atsakomybė.
 6. Klasikinės valdžios formos.
 7. Vadovavimo stiliaus turinys ir reikšmė. Vadovavimo stiliai.

6 seminaras

 1. Valdymo metodai, jų esmė.
 2. Konfliktai, jų funkcijos, rūšys, valdymo metodai.
 3. Tarpasmeninių konfliktų sprendimo strategijos.
 4. Tarpgrupiniai konfliktai organizacijoje.
 5. Trečiosios šalies dalyvavimas konfliktų sprendime.

7 seminaras

 1. Darbo našumas ir priemonės jam užtikrinti.
 2. Administracinės veiklos elementai ir principai.
 3. Dviejų veiksnių grupių (motyvai ir higieniniai veiksniai) teorija.
 4. Idealios organizacijos charakteristikos.

8 seminaras

 1. Situatyvinė teorija.
 2. Organizacinis organizacijos vystimasis.
 3. Lyginamoji analizė ir analogų taikymas valdyme
 4. Sąlygos, užtikrinančios organizacinį organizacijos vystimąsi.
 5. Organizacijos projektavimas ir jo sudėtinės dalys.

9 seminaras

 1. Strateginis valdymas.
 2. Strategijos numatymo, sudarymo metodologijos.
 3. Strateginis planavimas.
 4. Aštuonių žingsnių strateginio planavimo modelis.

10 seminaras

 1. Darbo projektavimo teorija.
 2. Elgsenos modifikavimo teorija.
 3. Teorijos 3–R ir 7-S.
 4. Gyvenimo organizacijoje kokybės teorija.
 5. Galimybių įvertinimo teorija.
 6. Pagrindiniai tobulos šiuolaikinės organizacijos bruožai.
 7. Pagrindinės vadybos vystymosi tendencijos.

Pastaba: Studentai (klausytojai) atsiskaito tas seminarų temas, kurios atitinka jų studijose reikalaujamas bei Vadybos programoje patvirtintas temas (pagal nustatytą kreditų skaičių).

Privaloma literatūra

 1. Aramavičiutė M. Viešųjų organizacijų strateginis planavimas. Vilnius, 2006.
 2. Bagdonas E., Rapalienė. Administravimo principai. Kaunas, 1996.
 3. Butkus F. S. Organizacijos ir vadyba. Vilnius: Alma littera, 1996.
 4. Damašienė V. Valdymo pagrindai. Šiaurės Lietuva, 2002.
 5. Dubinas V. Vadybos sprendimų realizavimas šiuolaikinėmis sąlygomis. Šiauliai, 2001.
 6. James A.F. Stoner, R.Edward Freeman, Daniel R. Gilbert, Jr. Vadyba. Vilnius, 2000.
 7. Jucevičienė P. Organizacijos elgsena. Kaunas, 1994.
 8. Jucevičius R. Strateginis organizacijų vystymas. Kaunas, 1998.
 9. Kasiulis J., Barvydienė V. Vadovavimo psichologija. Kaunas, 2001.
 10. Neverauskas B., Rastenis J. Vadybos pagrindai. Kaunas, 2000.
 11. Neverauskas B., Stankevičius V. Ekonomikos ir vadybos studijų įvadas. Kaunas, 2001.
 12. Neverauskas B., Stankevičius V. Projektų valdymas. Kaunas, 2001.
 13. Puškorius S. Viešasis administravimas kuriant informacinę visuomenę (vadybinis aspektas). Vilnius, 2000.
 14. Vasiliauskas A. Strateginis valdymas. Kaunas, 2004.
 15. Zakarevičius P. Vadyba: genezė, dabartis, tendencijos. Kaunas, 1998.
 16. Zakarevičius P. Pokyčiai organizacijose: priežastys, valdymas, pasekmės. Kaunas, 2003.
 17. Zakarevičius P., Kvedaravičius J., Augustauskas T. Organizacijų vystimosi paradigma. Kaunas, 2004.
 18. Stoškus St. Vadyba. Kaunas, 2005.

Papildoma literatūra

 1. Cole G.A. Management: theory and practice. London. DP Publications, 1990.
 2. Drucker P. F. Mananging in a time of great change. N. Y., 1995.
 3. Heess Peter. Management: New York: McGraw-Hill, 1996.
 4. Human resource management in public servise. Berman, Evan M., Thousand Oaks London New Delfi: sage, 2001.
 5. Makeyenko P., Holzer M., Gabrelian V. International Encyclopedia of Public Policy and Administration. Jay M.Shafritz Editor in chief Westview Press A division of Harper Collins Publishers.
 6. Goldberg Beverly. Dynamic Planning: the art of managing beyond tomorrow. New York Oxford: Oxford Univ. press, 1994.
 7. Organization Theory. London: Penguin Books, 1990.
 8. Richard Mead. International management . Oxford: Blackwell, 1998.
 9. The organization in crisis./ Ronald J. Burke, Cary L.Cooper. Oxford: Blackwell, 2000.
 10. S. Thomas Foster, Managing Quality: Integrating The Supply Chain. Publisher:Prentice Hall, 2006.
 11. R.J. Stupak, P. M. Leatner,  Handbook of Public Quality Management (Public Administration and Public Policy. Publisher: Marcel Dekker Ltd, 2001.
 12. Alan Bryman, Social Research Methods). Oxford, Oxford University Press, 2008.
 13. Encyclopedia of Educational Leadership and Administration: v. 1 & 2. – Hardcover. – Fenwick W. English (Editor). SAGE Publications Ltd, 2006.
 14. Management Control Systems / Robert n. Anthony, Vijay Govindarajan. Publisher: McGraw-Hill Publishing Co, 2007.

Rekomenduojame studentams (klausytojams) studijų metu taip pat naudotis kitais moksliniais šaltiniais bei Mykolo Romerio universiteto prenumeruojamomis mokslinėmis duomenų bazėmis.

Rengė:

doc. dr. Ramūnas Vanagas

asist. Lina Vyšniauskienė

2010-08-01

SUDERINTA

2010 metais Vadybos katedros protokolu